Categories

Ochrona danych osobowych i polityka prywatności

Spis treści:
• Klauzula informacyjna
• Klauzula informacyjna (dla usługodawców)
• Polityka prywatności


 

Klauzula informacyjna

Realizując obowiązek z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej: „RODO”) informuję, że:

 1. Administratorem podanych przez Ciebie Twoich danych osobowych jest Emil Cabaj — prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Emil Cabaj — fotografia ślubna i rodzinna z siedzibą w Zamościu (22-400) przy ul. Peowiaków 80/29 (dalej, jako „Administrator”).
 2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, możesz kontaktować się z Administratorem, przesyłając wiadomość e-mail na adres: kontakt@emilcabaj.pl
 3. Podane przez Ciebie Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonania umowy lub podjęcia działań przed zawarciem umowy.
 4. Podstawą przetwarzania przez Administratora Twoich danych osobowych są art. 6 ust. 1 lit. a, b, c) oraz f) Rozporządzenia parlamentu europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 5. Przetwarzaniem Twoich danych osobowych w imieniu Administratora mogą zajmować się podmioty zewnętrzne, w szczególności będą to podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora w szczególności z zakresu obsługi księgowej Administratora, obsługi informatycznej administrowanych danych, hostingu, laboratoria fotograficzne, drukarnie i introligatornie, podmioty świadczące usługi: serwisu komputerowego, telekomunikacyjne, prawnicze, dostawcy usług i systemów informatycznych, organy publiczne w uzasadnionych przypadkach.
 6. W przypadku zgody na publikację wizerunku w serwisie Facebook pod adresem: https://www.facebook.com/fotograf.slubny.zamosc lub/oraz w serwisie Instagram pod adresem: https://www.instagram.com/emilcabaj, dane są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy. Facebook, Inc. (który jest również właścicielem serwisu Instagram) posiada certyfikat zgodności z programem Tarcza Prywatności, szczegóły https://www.facebook.com/about/privacyshield
 7. Twoje zdjęcia będą przechowywane w bezpiecznej chmurze Proton Drive, firmy Proton AG z siedzibą w Genewie (Szwajcaria znajduje się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym). Proton Drive zapewnia najwyższe standardy ochrony danych i stosuje politykę zerowej wiedzy (dane są szyfrowane jeszcze zanim znajdą się na serwerach, a ich odszyfrowanie następuje dopiero kiedy pobierasz je na swoje urządzenie). Dane te są niedostępne nawet dla samego Proton AG. Zgodnie z decyzją Komisji z dnia 26 lipca 2000 r. na mocy dyrektywy 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony danych osobowych w Szwajcarii, kraj ten zapewnia właściwy poziom ochrony danych osobowych.
 8. Podane przez Ciebie dane będą przechowywane i przetwarzane przez czas niezbędny do wykonywania umowy oraz po rozwiązaniu umowy do momentu przedawnienia roszczeń, jakie będzie mógł podnosić Administrator i jakie będą mogły być podnoszone przeciwko Administratorowi.
 9. Przysługuje Ci prawo do:
  • żądania dostępu do swoich danych osobowych,
  • żądania sprostowania danych osobowych,
  • żądania usunięcia danych osobowych,
  • żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • przenoszenia danych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
  • wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych.
 10. Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegały profilowaniu.
 11. Podanie danych jest dobrowolne jednak konieczne w celu realizacji umowy.
 

 

Klauzula informacyjna (dla usługodawców)

Realizując obowiązek z art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej: „RODO”) informuję, że:
 1. Administratorem pozyskanych Twoich danych osobowych jest Emil Cabaj — prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Emil Cabaj — fotografia ślubna i rodzinna z siedzibą w Zamościu (22-400) przy ul. Peowiaków 80/29 (dalej, jako „Administrator”).
 2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, możesz kontaktować się z Administratorem, przesyłając wiadomość e-mail na adres: kontakt@emilcabaj.pl
 3. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu umożliwienia kontaktu z Tobą lub przybycia do Twojego lokalu w celu sprawnej realizacji umowy wykonania zdjęć z osobą, od której pozyskałem Twoje dane.
 4. Podstawą przetwarzania przez Administratora Twoich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia parlamentu europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 5. Administrator będzie przetwarzał następujące kategorie Państwa danych: Twoje imię, nazwisko, numer telefonu, adres siedziby.
 6. Twoje dane Administrator pozyskał od klienta, z którym zawarł umowę o wykonanie zdjęć.
 7. Twoje dane nie będą przekazywane innym odbiorcom.
 8. Twoje dane będą przechowywane i przetwarzane wyłącznie na potrzeby realizacji umowy o wykonanie zdjęć oraz do czasu przedawnienia roszczeń związanych z jej realizacją.
 9. Przysługuje Ci prawo do:
  • żądania dostępu do swoich danych osobowych,
  • żądania sprostowania danych osobowych,
  • żądania usunięcia danych osobowych,
  • żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • przenoszenia danych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
  • wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych.
 10. Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegały profilowaniu.
 11. Twoje dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.
 

 

Polityka prywatności

(Zasady przetwarzania danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu www.emilcabaj.pl)

W celu zapewnienia bezpieczeństwa Użytkownikom oraz wyjaśnienia potrzeby, konieczności oraz sposobu przetwarzania i ochrony danych osobowych, a także innych informacji dotyczących Użytkowników, Serwis wprowadza politykę prywatności (dalej: „Polityka Prywatności”) o następującej treści:

§ 1 Postanowienia Ogólne

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Serwisie w celu świadczenia Usług Administratora jest Emil Cabaj — prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Emil Cabaj — fotografia ślubna i rodzinna z siedzibą w Zamościu (22-400) przy ul. Peowiaków 80/29.
 2. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zachować poufność i prywatność dostarczonych informacji. Niniejsza Polityka Prywatności formułuje bieżące zasady i polityki dotyczące ochrony i przetwarzania danych osobowych otrzymanych od Klientów bezpośrednio lub pośrednio, w takim wymiarze, w jakim chroni je prawo obowiązujące na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 3. Na potrzeby Polityki Prywatności „Dane Osobowe” – są to wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania bezpośrednio, lub pośrednio osobie fizycznej w szczególności na podstawie danych takich jak: imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

§ 2 Zbieranie i przetwarzanie Danych Osobowych. Zabezpieczenia

 1. W związku ze świadczeniem usług Serwisu Administrator może zbierać następujące dane osobowe:
  1. Dane osobowe niezbędne do realizacji umowy o wykonanie zdjęć,
  2. Dane osobowe Użytkownika przekazane w związku z zadaniem pytania odnoście Oferty Administratora (formularz kontaktowy lub adres e-mail): imię i nazwisko, adres e-mail.
 2. Wszystkie przekazane mi dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – czyli właśnie RODO oraz zgodnie z pozostałymi przepisami obowiązującego prawa w poniższych celach:
  1. prawidłowego wykonania umowy. W tym celu dane przechowywane i przetwarzane będą przez czas niezbędny do realizacji umowy o wykonanie zdjęć oraz po rozwiązaniu umowy do momentu przedawnienia roszczeń, jakie będzie mógł podnosić Administrator i jakie będą mogły być podnoszone przeciwko Administratorowi. Podanie danych jest dobrowolne,
  2. spełnienie obowiązków wynikających z przepisów prawa – niektóre Twoje dane muszę przechowywać w celach wynikających z ustawy o rachunkowości lub ustaw podatkowych – w tym celu niezbędne dane związane ze zrealizowanymi zamówieniami będą przechowywane przez 5 lat od końca roku, w którym zamówienie zostało zrealizowane, a w razie wszczęcia przez odpowiednie organy postępowania lub kontroli – do czasu ich zakończenia.
 3. Przetwarzaniem Twoich danych osobowych w imieniu Administratora mogą zajmować się podmioty zewnętrzne, w szczególności będą to podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora w szczególności z zakresu obsługi księgowej Administratora, obsługi informatycznej administrowanych danych, hostingu, laboratoria fotograficzne, drukarnie i introligatornie, podmioty świadczące usługi: serwisu komputerowego, telekomunikacyjne, prawnicze, dostawcy usług i systemów informatycznych, organy publiczne w uzasadnionych przypadkach.
 4. Dane, o których mowa w ust. 1 lit. a) będą przechowywane wyłącznie na potrzeby realizacji umowy o wykonanie zdjęć oraz do czasu przedawnienia roszczeń związanych z jej realizacją.
 5. Dane przekazane jedynie w celu kontaktu (za pośrednictwem formularza umieszczonego w Serwisie lub przez wysłanie wiadomości e-mail) będą przechowywane jedynie dla celu udzielenia odpowiedzi na zadane zapytanie oraz w celu jej zarchiwizowania przez okres 6 miesięcy od dnia skierowania zapytania.
 6. W każdym czasie masz prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania i sprostowania, oraz – w zakresie wynikającym z przepisów – do usunięcia (prawo do bycia zapomnianym), ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, masz też prawo do żądania przeniesienia Twoich danych do innego administratora. Przysługuje Ci również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego dla przetwarzania – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. Administrator zobowiązuje się do:
  1. podjęcia wszelkich rozsądnych działań, aby Dane Osobowe, które są nieprawidłowe w świetle celów ich przetwarzania, zostały niezwłocznie usunięte lub sprostowane,
  2. przechowywania Danych Osobowych w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane,
  3. przetwarzania Danych Osobowych w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych.
 8. Administrator przetwarza Dane Osobowe i Informacje Poufne w sposób, o którym mowa w ust. 7 pkt c) powyżej, w szczególności poprzez:
  1. stosowanie środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę przetwarzanych Danych Osobowych odpowiednich do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną,
  2. zabezpieczanie Danych Osobowych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osoby nieuprawnione, przetwarzaniem z naruszeniem przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

§ 3 Komunikator Facebook Messenger oraz fanpage w serwisie Facebook

W Serwisie znajdują się odnośniki do innych serwisów, takich jak Facebook Messenger oraz Facebook, które przetwarzają dane osobowe zgodnie z ich odrębnymi politykami prywatności.

§ 4 Pliki cookies

Serwis nie wykorzystuje plików cookies.

§ 5 Logi techniczne usług

 1. Korzystanie z Serwisu wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywany jest Serwis.
 2. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. adres IP Użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzysta Użytkownik.
 3. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.
 4. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika.
 5. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania Zasobami, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

§ 6 Zmiany i aktualizacja Danych Osobowych

 1. Użytkownik może w każdym czasie żądać zmiany, aktualizacji bądź usunięcia swoich Danych Osobowych.
 2. Klient może w każdym czasie uzyskać od Administratora informacje na temat przetwarzanych przez niego Danych Osobowych oraz korzystać z wszystkich uprawnień kontrolnych w zgodzie z powszechnie obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

§ 7 Uwagi i pytania

Pytania, uwagi lub skargi dotyczące Polityki Prywatności, Danych Osobowych lub jakiejkolwiek części Serwisu, należy kierować na adres kontakt@emilcabaj.pl

§ 8 Postanowienia końcowe

 1. Administrator może zmienić Politykę Prywatności, jeżeli jest to niezbędne w celu podwyższenia jakości oferowanych Usług, dostosowania jej postanowień do nowych lub zmienionych funkcjonalności Serwisu oraz o ile jest to wymagane przez powszechnie obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa. Postanowienia dotyczące zmian w Regulaminie stosuje się odpowiednio.
 2. W sprawach nieuregulowanych Polityką Prywatności stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz RODO.