KARTA INFORMACYJNA

zgodnie z art. 13 RODO (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.)

Administratorem Twoich danych osobowych jest Emil Cabaj – fotografia ślubna i rodzinna z siedzibą przy ul. Peowiaków 80/29. 22-400 Zamość.
Z Administratorem można się kontaktować drogą e-mailową pod adresem kontakt@nullemilcabaj.pl.

Dane jakie będę przetwarzał:
– Twoje dane do zawarcia umowy – imię, nazwisko, adres, PESEL
– Dane do kontaktu – numer telefonu, e-mail
– Wizerunek utrwalony na zdjęciach
– W przypadku wystawienia faktury – dane do faktury

Dane przetwarzane są w celu komunikacji z Tobą – na podstawie art. 6 ust. 1 lit b. (RODO).

W celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej lub obrony przed nimi – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, Kodeksu Cywilnego.

W celu należytego wykonania obsługi Twojego zamówienia – wykonania zdjęć na podstawie art. 6 ust. 1 lit b. RODO, Kodeks Cywilny.

Dane przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit b oraz lit. f będą przechowywane w czasie niezbędnym do realizacji umowy oraz do czasu przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych i należności podatkowych związanych z jego realizacją, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, jednak nie dłużej niż 5 lat.

Dostęp do Twoich danych osobowych mogą mieć podmioty przetwarzające, którym zlecę przetwarzanie danych, organy publiczne w uzasadnionych przypadkach, dostawcy usług i systemów informatycznych, podmioty telekomunikacyjne, obsługi prawnej.

Administrator nie przetwarza szczególnych kategorii danych osobowych.

W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przysługuje Ci prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegały profilowaniu.

Podanie danych jest dobrowolne jednak konieczne w celu realizacji umowy.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

I. DEFINICJE

Usługodawca/Administrator Danych Osobowych
Emil Cabaj – fotografia ślubna i rodzinna z siedzibą przy ul. Peowiaków 80/29, 22-400 Zamość, NIP 9222837393, REGON 060310254.

Dane osobowe – wszystkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym wizerunek, nagranie głosu, dane kontaktowe, dane o lokalizacji, informacje zawarte w korespondencji, informacje gromadzone za pośrednictwem sprzętu rejestrującego lub innej podobnej technologii.

Polityka – niniejsza Polityka prywatności i plików cookies.

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Zasoby – Strona internetowa www.emilcabaj.pl i aplikacje Usługodawcy.

 

II. POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES

Emil Cabaj – fotografia ślubna i rodzinna szanuje Twoje prawo do zachowania prywatności. Ze szczególną troską dbam o ochronę przekazanych danych oraz stosuje środki techniczne i organizacyjne mające zapewnić bezpieczeństwo Twoich danych na jak najwyższym poziomie. Chciałbym zapewnić, że korzystając z elektronicznych usług firmy, Twoje dane będą bezpieczne, a ich przetwarzanie będzie zgodne z obowiązującym prawem.
Niniejsza Polityka opisuje zasady postępowania z danymi osobowymi oraz wykorzystywania plików cookies i innych technologii w ramach elektronicznych usług strony www.emilacabaj.pl.

 

1. DANE OSOBOWE

Formularze internetowe
Użytkownik może przekazywać swoje dane osobowe Usługodawcy za pomocą formularzy dostępnych na stronie internetowej Usługodawcy.
Dane przekazane w ramach formularzy kontaktowych są przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na przesłaną korespondencję. Dane podane w formularzu kontaktu będą przetwarzane przez okres 6 miesięcy od dnia przekazania danych.

Korespondencja e-mail i tradycyjna
W przypadku kierowania do Usługodawcy za pośrednictwem poczty e-mail lub tradycyjnej korespondencji niezwiązanej z usługami świadczonymi na rzecz nadawcy korespondencji lub inną zawartą z nim umową, dane osobowe zawarte w tej korespondencji są przetwarzane wyłącznie w celu komunikacji i rozwiązania spraw, których dotyczy korespondencja. Dane związane z korespondencją e-mail lub tradycyjną przetwarzane będą przez okres 3 lat.

Kontakt telefoniczny
W przypadku kontaktowania się z Usługodawcą drogą telefoniczną, w sprawach niezwiązanych z zawartą umową lub świadczonymi usługami, Usługodawca może żądać podania danych osobowych tylko wówczas, gdy będzie to niezbędne do obsługi sprawy, której dotyczy kontakt.

Administratorem danych osobowych podanych w pkt 1-3 jest Usługodawca.

Usługodawca gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych.

Podanie danych w formularzach jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji zamówienia przez Użytkownika bądź realizacji usługi przez Usługodawcę, do której przeznaczony jest dany formularz.

Usługodawca nie udostępnia przekazanych mu danych osobowych jakimkolwiek podmiotom trzecim.

Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.

Użytkownikowi przysługują następujące prawa:
a. prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
b. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
c. prawo do przenoszenia danych,
d. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli Użytkownik uprzednio taką zgodę wyraził,
e. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Usługodawcę.

Usługodawca informuje niniejszym Użytkownika, że powierza przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom: ZENBOX Sp. z o.o.

W związku z ciągłym rozwojem usług i produktów Usługodawcy oraz postępem technologicznym Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki celem zachowania jej aktualności.

 

2. PLIKI COOKIES

Korzystając z Zasobów Usługodawcy na urządzeniu końcowym Użytkownika tworzone są pliki cookies (ciasteczka) stanowiące tymczasowe pliki tekstowe.

Pliki cookies tworzone są przez Usługodawcę – w celu zapewnienia prawidłowego działania zasobów Usługodawcy (utrzymania sesji).

Usługodawca informuje niniejszym, że istnieje możliwość konfiguracji przez Użytkownika warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki internetowej w sposób, który uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym użytkownika. W takiej sytuacji, korzystanie z zasobów Usługodawcy przez Użytkownika może być niemożliwe.

Usługodawca wskazuje niniejszym, że pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez Usługodawcę i/lub partnerów Usługodawcy, poprzez odpowiednie użycie funkcji przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.

Zgoda na zapisywanie plików cookies wyrażona przez Użytkownika końcowego w ustawieniach przeglądarki internetowej, za pomocą której Użytkownik korzysta z Zasobów, jest równoznaczna ze zgodą na zapisywanie tych plików.

 

3. LOGI TECHNICZNE USŁUG

Korzystanie z Zasobów wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywane są Zasoby.

Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. adres IP Użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzysta Użytkownik.

Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.

Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika.

Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania Zasobami, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.